Onze Leveringsvoorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten afgesloten tussen Steenproject, gevestigd te Vlodrop, ingeschreven bij de KVK onder Nr. 64923479 en haar afnemers.

Bestelwijze:

Als u als afnemer een bestelling plaatst, krijgt u van ons altijd ter bevestiging. Let wel: een telefonisch geplaatste opdracht is ook een rechtsgeldige overeenkomst die u en ons bindt.

De goederen worden per klant speciaal besteld en gemaakt en kunnen niet geruild of retour worden genomen. Eventuele extra bestelde goederen, zoals spoelbak, kraan en dergelijke kunnen eveneens niet geruild of retour genomen worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Productietermijn:

Voor granieten werkbladen is de normale productietijd gemiddeld 14 werkdagen, ingaande op de eerstvolgende werkdag nadat wij de orderbevestiging retour ontvangen hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De productie van het bestelde vangt direct aan na ontvangst van de getekende orderbevestiging of telefonisch akkoord van de afnemer. De afnemer heeft tot 24uur na opdracht de mogelijkheid eventuele wijzigingen kostenloos door te voeren. Dit dient per fax of per mail te gebeuren. Telefonische wijzigingen worden niet zonder bevestiging per mail doorgevoerd.

Levering vindt binnen 7 werkdagen na vervaardiging van het product plaats. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Steenproject een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 4 weken. Vervaardigde eindproducten kunnen maximaal 2 weken door ons opgeslagen worden. De risico-overdracht wordt bij vertraagde levering op verzoek van de klant reeds geacht plaats te hebben gevonden vanaf datum eerste ter beschikking stelling. Aangenomen wordt dat de eindproducten op dat moment in goede staat verkeerden indien afnemer dit niet heeft gecontroleerd. Bij opslag langer dan 2 weken zullen er opslagkosten in rekening worden gebracht ter grootte van minimaal 25 euro per week waarbij een deel van een week als een volledige week wordt aangerekend.

Aanbiedingen:

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij door Steenproject uitdrukkelijk anders aangegeven. Alle vrijblijvende aanbiedingen hebben een looptijd van 20 werkdagen tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Steenproject kan altijd haar aanbieding intrekken, ook na aanvaarding, indien blijkt dat door afnemer gegeven informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is geweest.

Prijzen:

De door ons gepubliceerde prijzen op deze website zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Bij onduidelijkheid hierover kunnen wij e.e.a. op eerste verzoek per mail aan u bevestigen

Betaling:

Afnemer dient het bestelde op een nader door Steenproject te bepalen tijdstip af te nemen. Betaling van het complete orderbedrag dient uiterlijk 1 dag voor levering te zijn bijgeschreven op ING-rekeningnummer NL65 INGB 0004 3307 73 ten name van Steenproject onder vermelding van uw naam. Contante betaling bij levering is ook mogelijk echter wij beschikken niet over pinapparatuur.

Betaling na levering is voor zakelijke afnemers enkel mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Voor particuliere afnemers is dit niet mogelijk.

Eigendomsvoorbehoud:

Steenproject blijft eigenaar van de aan afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Garantie:

De afnemer heeft garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan Steenproject niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Voor alle door ons geleverde goederen geldt een garantietermijn van 24 maanden. Deze garantie wordt verleend door de desbetreffende fabrikant van het geleverde.

Voor natuurstenen werkbladen geldt dat uitgesloten zijn van garantie kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van het monstermateriaal. Graniet, composiet en hardsteen zijn een natuurproduct, waardoor geen enkel deel er ooit hetzelfde uit zal zien. Krassen, doffe plekken, vlekken en dergelijke, vallen daarom altijd buiten de garantie, evenals haarscheuren.

Hoewel wij vrijwel alle werkzaamheden machinaal middels cnc machines uitvoeren, zijn maattoleranties van +-2mm per deel in zowel dikte als lengte en sparingen toegestaan omdat trillingen in de machine of nabewerking dergelijke maatverschillen kunnen veroorzaken. Deze 2mm afwijking komt overeen met de algemene natuursteennorm en zijn derhalve geen reden tot reclamaties.

Op granieten spoelbakken uit 5 elementen en tegelspoelbakken wordt 24 maanden garantie geleverd voor wat betreft lekkage of loslaten van tegels indien er geen quooker gebruikt wordt. Het gebruik van een kokend waterkraan in combinatie met een stenen spoelbak raden wij af.

Granieten spoelbakken en tegelspoelbakken worden door ons zonder korfplugset geleverd, tenzij anders overeengekomen.

Inmeting:

Inmeting van de benodigde keukenbladen kan steenproject voor u verzorgen. Dit dient bij voorkeur te gebeuren zodra de kasten vast en waterpas gesteld zijn. Indien Steenproject door afnemer gevraagd wordt om het werkblad in te meten zonder dat de kasten reeds (volledig) geplaatst zijn, dan is dit mogelijk. Echter afnemer dient zich te realiseren dat hier een zeker risico aan verbonden is. Kleine wijzigingen in het werk kunnen problemen opleveren voor het werkblad en de pasvorm in die mate veranderen dat een nieuw blad noodzakelijk is. Derhalve is Steenproject bereid om in te meten zonder dat de kasten staan, maar is het risico hiervan geheel voor rekening van afnemer. Ook indien de afnemer de maatvoeringen zelf heeft vastgesteld danwel doorgegeven of indien bij inmeting door Steenproject geen goede inmeting mogelijk was, omdat bijvoorbeeld oude bladdelen nog op de kasten aanwezig waren, dan zijn de maatvoeringen ten alle tijden voor risico van afnemer.

Inmeetgegevens welke door Steenproject zijn vastgesteld, blijven te allen tijde eigendom van haar en hoeven niet aan anderen kenbaar gemaakt te worden indien men toch niet bij Steenproject de bestelling wenst te plaatsen.

Aflevering:

De aflevering geschiedt aan huis tot de eerste drempel/hoofdingang op de begane grond en uitsluitend in Nederland (Waddeneilanden en EU-landen in overleg). Afleveradres dient bereikbaar te zijn via een normale, veilige en goed begaanbare verharde weg voor een vracht-/bestelauto, e.e.a. ter beoordeling van de chauffeur van Steenproject. Onze chauffeurs zijn niet bevoegd om de bestelling bij u (te helpen) op de kasten te leggen. Hiervoor zijn wij niet verzekerd in geval van schade aan kasten of apparatuur. U dient zelf te zorgen voor voldoende tilhulp bij het in ontvangst nemen van het blad. Is levering niet mogelijk op het afgesproken tijdstip door het ontbreken van voldoende tilhulp dan zijn wij genoodzaakt nogmaals bezorgkosten in rekening te brengen voor een nieuwe afspraak.

De kosten voor aflevering bedragen binnen Nederland 50euro (excl. btw)

Montage:

Producten die Steenproject levert, kunnen door ons tegen betaling gemonteerd worden. Dit kan tegen een vooraf afgesproken vaste prijs. Inbegrepen bij montage is het leggen en verlijmen van de bladdelen en spoelbak (enkel indien geleverd door Steenproject) en indien van toepassing, plinten, rugwanden en vensterbanken. Het verwijderen van oude bladdelen kan ook door ons uitgevoerd worden. Echter wij kunnen daar vooraf geen prijsopgave van doen zonder de situatie gezien te hebben. Afvoer van oude bladen wordt nooit door ons uitgevoerd. Het af- en aansluiten van kraan afvoer en kookplaat valt altijd buiten de montage. Dit mag enkel door gecertificeerde loodgieters uitgevoerd worden.

Afnemer dient beschikbaar te zijn om te helpen of te zorgen voor tilhulp met het dragen van de werkbladen tot in de keuken of bij zware bladen tot op de keukenkastjes. Voor montage dienen de kasten door afnemer geheel waterpas afgesteld te zijn en vastgezet te zijn. Bij montage door Steenproject wordt geacht en verwacht dat e.e.a. derhalve dus correct is afgesteld. Dit zal door Steenproject niet verder nagelopen en/of afgesteld worden.

Na het vaststellen van de maatvoering is het belangrijk dat er geen wijzigingen aan de keuken of muren meer plaatsvinden. Het afwerken van de muren met tegels stucwerk of andere materialen kan tot gevolg hebben dat de bladen niet meer (juist) passen. De order wordt door Steenproject conform orderbevestiging geproduceerd. Indien na aflevering of bij plaatsing blijkt dat order conform orderbevestiging is gemaakt (maattolerantie 1,5 mm per strekkende meter en 2 mm in dikte per deel toegestaan) maar niet 'past', dan is dit voor rekening en risico van afnemer. Montagekosten dienen dan volledig voldaan te worden.

Zodra na montage door Steenproject de bladen juist liggen en afnemer gaat akkoord met het opgeleverde werk middels het tekenen van de montage-/afleverbon, dan kan Steenproject in een later stadium nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (een) gebroken en/of verzakt(e) werkblad(en) alsmede onjuiste pasvorm.

Natuursteen werkbladen mogen na het leggen niet meer opgetild worden. Graniet dient tevens goed ondersteund te worden om breuk te voorkomen. Een goede ondersteuning bestaat uit een totale ondersteuning over de gehele lengte zonder 'zwevende' (niet-ondersteunende) delen. Bladdelen kunnen nimmer 'uit zichzelf' breken, barsten of doorzakken. Het staan op bladen of laten vallen van gereedschappen of pannen geven het grootste breukrisico. Dit dient dus altijd vermeden te worden.

Beschadigingen:

Als bij aflevering van goederen schade wordt geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de schade te maken met een beschrijving van het probleem. Bovendien dient door de afnemer binnen 5 werkdagen na aflevering bij Steenproject schriftelijk (mag per e-mail) melding hiervan te worden gemaakt. Indien dit niet gebeurt wordt de afnemer geacht de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Aansprakelijkheid:

Steenproject is nimmer aansprakelijk voor (vervolg)schade welke voortvloeit uit door haar geleverd materiaal door welke reden ontstaan dan ook. De aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot het door haar geleverde.

Annuleringen:

Annulering door afnemer is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van Steenproject. Bij annulering door afnemer wordt altijd minimaal 30% van de overeengekomen opdrachtprijs in rekening gebracht. Annulering door Steenproject is mogelijk indien afnemer geheel of gedeeltelijk onjuiste informatie heeft gegeven of indien afnemer na opdrachtverlening bij Steenproject de indruk wekt in een later stadium afnameproblemen te bewerkstelligen in de ruimste zin des woords. Te denken valt hierbij aan problemen m.b.t. kleur en betaling. Steenproject is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die hieruit voort kan vloeien.

Copyright:

De naamgeving Steenproject.nl en alle afbeeldingen van deze website zijn eigendom van Steenproject. Niets van deze website mag, in welke vorm dan ook, gekopieerd worden zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven is door Steenproject.

Door het plaatsen van een bestelling geeft klant aan bekend te zijn met deze leverings- en betalingsvoorwaarden en deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

STEENPROJECT.NL

SHOWROOM ADRES

Bergerweg 26
6063BR Vlodrop

SHOWROOMBEZOEK ENKEL MOGELIJK
OP AFSPRAAK !

CONTACT

Bergerweg 23
6063 BN Vlodrop
0475 - 472813
info@steenproject.nl